HOME > 인재채용 > 제품소개

제품소개

고객과의 약속과 신뢰를 통한 고객가치 실현을 위해
좋은 품질의 상품을 가장 저렴하게 공급하겠습니다.

[Refurbish] LG 삼성 SMART TV

페이지 정보

작성자 관리자 작성일19-05-03 16:43 조회3,327회

본문

d357ed5cd07ab9770854dfb031ba04c4_1556875805_023.jpg
브랜드삼성삼성삼성삼성-고급형삼성-고급형삼성-고급형삼성삼성삼성삼성
고급형(평면)커브드 고급형(평면)고급형(평면)고급형(평면)커브드   
모델명49MU700049MU750049MU629049MU800049NU8000QLED(Q6FA)55MU6490/650055MU629065MU629065MU6300
가격       709,000        749,000        609,000        759,000        759,000        849,000        909,000        749,000     1,051,000     1,051,000
브랜드엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지엘지
보급형(FHD)고급형(평면)        
모델명43LK570049SK800049UK630050UK630055UK630060UJ605060UJ630060UJ650065UK630075UK6570
가격       409,000        759,000        609,000        659,000        749,000        909,000     1,051,000     1,051,000     1,051,000     1,700,000


rr.jpgd357ed5cd07ab9770854dfb031ba04c4_1556875805_023.jpg

↓다양한 상품보러 가기↓

 ↓상품 문의 하기↓아이원몰 공식 스토어  아이원몰 카카오상담
ID-ionemall